ปรัชญา : ภูมิปัญญา คือ พลังอำนาจ

เอกลักษณ์ : สร้างทหารให้เชี่ยวชาญงานช่าง

อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา : องอาจด้วยความรู้ คู่อุดมการณ์ เป็นทหารช่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนทหารช่าง เป็นสถานศึกษาของกองทัพบก ที่มีคุณภาพและทันสมัยในการผลิตและพัฒนากำลังพลเหล่าทหารช่างของกองทัพบกในปี ๒๕๖๖

พล.ท.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์
เจ้ากรมการทหารช่าง/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

พ.อ.วิกร  เลิศวัชรา
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง


พ.อ.รุ่ง ประชาธนานุกิจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง


Quality Assurance Officer

หน้าที่ 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการการดำเนินการเประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บรวบรวมสถิติ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ช.กช.

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ช.กช.
๑. พ.อ.เสรี  เทพเทียนชัย
๒. ร.อ.เกรียงไกร   ระมั่งทอง
๓. จ.ส.อ.สิทธิพล   ห้องริ้ว
๔. ส.อ.ชนกันต์   บุญถาวร

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม